Fundacja Pracownia Kompetencji

Projekt @ktywnosc i wiedz@ – Nowoczesne Media w życiu codziennym

Projekt @ktywnosc i wiedz@ – Nowoczesne Media w życiu codziennym

O projekcie

Projekt @ktywnosc i wiedz@ – Nowoczesne Media w życiu codziennym jest dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025.
Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych seniorów/ek oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym 32 osób w wieku 60+ z Legionowa i okolic w ciągu 7 miesięcy trwania projektu (01.06– 31.12.2022 r.)

Cele

Cele szczegółowe, które przyczynią się do osiągnięcia celu głównego:

1. zapewnienie dostępu 16 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów komputerowych

2. zapewnienie dostępu 32 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów z zakresu użytkowania nowoczesnych mediów w życiu codziennym i Internetu

3. zapewnienie dostępu 32 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych warsztatów z zakresu bezpieczeństwa w sieci

4. zapewnienie dostępu 32 uczestnikom/czkom projektu do bezpłatnych indywidualnych konsultacji IT/AGD

5. ukierunkowanie 32 beneficjentów/tek projektu na dalszy samorozwój i utrzymanie aktywności cyfrowej po zakończeni projektu.

Cele te zostaną osiągnięte dzięki realizacji „warsztatów komputerowych”, warsztatów „Nowoczesne Media w życiu codziennym”, warsztatów „Bezpieczny senior w sieci” i indywidualnych konsultacji IT/AGD.

Rezultaty

Beneficjenci i beneficjentki projektu skorzystają z:

  • 8 spotkań po 4 godziny dydaktyczne „warsztatów komputerowych” (łącznie 32 godz.)
  • 20 spotkań po 4 godziny dydaktyczne warsztatów „Nowoczesne Media w życiu codziennym” (łącznie 80 godz.)
  • 4 spotkań po 4 godziny dydaktyczne warsztatów „Bezpieczny senior w sieci” (łącznie 16 godz.)
  • średnio 4 godziny dydaktyczne indywidualnych konsultacji IT/AGD

Daje to łącznie 132 godziny dydaktyczne wsparcia na 1 osobę.

Bezpośrednim materialnym efektem realizacji projektu jest zrealizowanie na rzecz grupy docelowej:

  • 64 godzin „warsztatów komputerowych”
  • 320 godzin warsztatów „Nowoczesne Media w życiu codziennym”
  • 64 godzin warsztatów „Bezpieczny senior w sieci”
  • 128 godzin indywidualnych konsultacji IT/AGD

Całkowity koszt projektu: 133015.00 zł

Wartość dofinansowania: 120765.00 zł

Skip to content